Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Όχι άλλα απόβλητα: Εισαγωγή στους νέους ευρωπαϊκούς νόμους περί αποβλήτων | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους νόμους για την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης


[Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece από το 2017 έχει προωθεί την εκστρατεία "Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή" και έχει δημιουργήσει το ομώνυμο ενημερωτικό blog [ΕΔΩ]. Η ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται και στα δύο blog γιατί θεωρούμε ότι έχει βαρύνουσα σημασία γιατί παρουσιάζει τους "νέους Ευρωπαϊκούς νόμους για την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης".]
------

Εισαγωγικό σημείωμα: Ευαγγελία Βορδογιάννη 

Η εν λόγω αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα με διακρατικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της ακατάλληλης διαχείρισης των αποβλήτων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και στη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εξασφαλίζει ότι το πολύτιμο υλικό που ενσωματώνεται στα απόβλητα επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται και επανέρχεται στην ευρωπαϊκή οικονομία και, ως εκ τούτου, βοηθάει στην πορεία προς μια κυκλική οικονομία όπου τα απόβλητα χρησιμοποιούνται προοδευτικά ως πόροι και δημιουργούνται νέες οικονομικές ευκαιρίες. Αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή πρώτων υλών, προωθώντας τη συνετή, αποτελεσματική και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Στη χώρα μας, ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων είναι σήμερα ο πλέον ευαίσθητος και λιγότερο αναπτυγμένος. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα περιβαλλοντικά πρόστιμα. Πρόσφατα μάλιστα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Το πρόστιμο αφορούσε την καταβολή ποσού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν περιοδική χρηματική ποινή ύψους 3,28 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε εξάμηνο από τη μη εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 20 χρόνια! 

Η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων θέτει ακόμα πιο υψηλούς στόχους, τους οποίους η Ελλάδα θα πρέπει με τη σειρά της να υλοποιήσει. Σημαντικό καθίσταται οι φορείς να δουν αυτούς τους στόχους σαν αφορμή για οικονομική (και πολιτιστική) ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, μεταξύ των άλλων, λόγω των πόρων που θα προκύψουν από τα υλικά συσκευασίας και τα άλλα προϊόντα στα οποία αναφέρεται, καθώς και μέσω της ενίσχυσης του μεταποιητικού τομέα δευτερογενούς προϊόντος. Είμαστε, ωστόσο, έτοιμοι να αποδεχτούμε την πρόκληση αυτή και να την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας αφήνοντας πίσω τις πρακτικές του παρελθόντος; Ένα τέτοιο βήμα πρέπει να συνοδεύεται από μεγάλες πολιτικές αλλαγές που αγνοούν το πολιτικό κόστος.  
-------------------------


Όχι άλλα απόβλητα: Εισαγωγή στους νέους ευρωπαϊκούς νόμους περί αποβλήτων 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους νόμους για την μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
Απρίλιος 2018 - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επισήμως υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης και νέα μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ψηφοφορία έρχεται τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των ίδιων νόμων και στόχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων, γνωστών και ως τριμερείς διαλόγους.

Οι υπουργοί περιβάλλοντος και των 28 χωρών της ΕΕ αναμένεται επίσης να εγκρίνουν επισήμως τη συμφωνία τις προσεχείς εβδομάδες, προτού οι νόμοι αυτοί μπορέσουν να μεταφερθούν επίσημα στην εθνική νομοθεσία των κρατών- μελών εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης. [ΕΔΩ]

Οι χώρες της ΕΕ θα υποχρεώνονται πλέον να ανακυκλώνουν τουλάχιστον το 55% των αστικών τους αποβλήτων μέχρι το 2025, το 60% μέχρι το 2030 και το 65% μέχρι το 2035. Άλλα εγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν ανώτατο όριο 10% για τους χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2035, υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων και αυστηρότερα συστήματα ώστε να κάνουν τους παραγωγούς να πληρώνουν για τη συλλογή βασικών ανακυκλώσιμων υλικών. [ΕΔΩ]

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν επίσης οικονομικά κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση, συστήματα επιστροφής των καταθέσεων, δωρεές τροφίμων και σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που προωθούν τα απόβλητα.

Παρακάτω είναι ένας πίνακας που περιγράφει τις σημαντικές συμφωνίες. Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με το EEB για να μάθετε περισσότερα.
[Πατήστε στη φωτογραφία για να μεγεθυνθεί]


Σχολιάζοντας τα νέα, ο Piotr Barczak, υπεύθυνος για την πολιτική αποβλήτων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος, δήλωσε:
"Οι πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν κάνει ήδη βήματα για να μειώσουν τα απόβλητα και να βελτιώσουν την ανακύκλωση. Οι νέοι νόμοι θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόδοξοι, αλλά η επιτυχής εφαρμογή τους θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εδραιώσουν αυτή την πρόοδο με οφέλη για τον λαό και την κοινωνία στο σύνολό της."

"Μετά από χρόνια συζητήσεων, είναι πλέον καιρός οι χώρες της ΕΕ να προχωρήσουν τη συζήτηση για τη μείωση των αποβλήτων. Αυτοί οι νόμοι είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση μερικών από τα πιο πιεστικά ζητήματα στον κόσμο, όπως η ρύπανση στις πόλεις και το περιβάλλον μας ».

Ένα πρόβλημα διαφάνειας
Τον Μάιο (του 2017) ρωτήσαμε κυβερνητικούς αξιωματούχους εάν θα υποστηρίξουν αυτές τις πολύ αναγκαίες προτάσεις. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και μια πλήρη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
Σε αντίθεση με τις τροπολογίες και τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι συζητήσεις καταγράφονται και διατίθενται στο κοινό, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των οργάνων της ΕΕ διεξάγονται κλειστές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες της ΕΕ εμποδίζονται να γνωρίζουν τη θέση των κυβερνήσεών τους - πόσο μάλλον να συμμετέχουν στη συζήτηση.
Επομένως, τα κράτη μέλη που δεν γνωστοποιούν τη θέση τους εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη. Ενώ η έλλειψη διαφάνειας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αντιταχθούν στις προτάσεις των διαπραγματεύσεων, ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταγγέλλουμε αυτό το επίπεδο μυστικότητας.

[Κάντε κλικ στο χάρτη [ΕΔΩ - στο κάτω τμήμα του άρθρου] για να μάθετε ποιες χώρες αντιτίθενται στους νέους νόμους της ΕΕ για τα απόβλητα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.]
----
Σημείωση: Το άρθρο αυτό του  Mauro ANASTASIO  δημοσιεύτηκε στο EBB [ΕΔΩ] και μεταφράστηκε από την Ευαγγελία Βορδογιάννη για τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου