Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 | Οι θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece

  
[Οι 100 νέες περιοχές που προτείνει το ΥΠΑΠΕΝ. Περισσότερα για το τι είναι περιοχές NATURA2000 ΕΔΩ ΕΔΩ ΕΔΩ]
 --------------

Οι θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Στη δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece χαιρετίζουν την ένταξη 100 νέων περιοχών στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο  Natura2000. Ιδιαίτερα θετικό θεωρούμε την ένταξη αρκετών νέων θαλάσσιων περιοχών.
Ωστόσο  υπογραμμίζουμε ότι ακόμα και σε περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί NATURA2000, όπως στο Κάβο Σίδερο που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ περιβαλλοντικοί σύλλογοι και πολίτες μεταξύ αυτών και οι ΦτΦ, δεν έχουν γίνει Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, ούτε ιδρύθηκαν Φορείς με συγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης.
Η γνώμη μας είναι ότι είναι θετικό η ένταξη 100 νέων περιοχών στο δίκτυο NATURA2000, η ένταξή τους όμως θα είναι άνευ πρακτικής αξίας αν δεν γίνουν οι επόμενες ενέργειες για να προστατευτούν πραγματικά οι παλιές αλλά και οι νέες περιοχές.
----------------------

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΠΕΝ  

Δελτίο Τύπου
Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000
Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική επιστολή EU PILOT. 
Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Αν. Υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης, έχουν καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτης του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας.  

Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000. Σε ότι αφορά στις ΖΕΠ, βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:
ΤΥΠΟΣ
Αριθμός
Έκταση χέρσου (ha)
Έκταση θάλασσας (ha)
ΤΚΣ χερσαίοι
39
47.433
ΤΚΣ θαλάσσιοι
28
1.011.293
ΖΕΠ θαλάσσιοι
32
844.343
ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι
1
75.686
ΣΥΝΟΛΟ
100
47.433
1.931.322
 
Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε  1.590.738 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων. 
Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.
Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.
Τα σχόλια της διαβούλευσης αποστέλλονται στο e-mail: new.natura@prv.ypeka.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου